СВОБОДЕН АРТИСТИЧЕН СЪЮЗ / Union of Freelance Artists UFA

В цял свят движещата творческа сила в областта на изкуството и културата са свободните артисти. Дълго време бяхме пренебрегвани. Този съюз е нашата сила.

УСТАВ
Сдружение „Свободен артистичен съюз“
I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 1. (1) Сдружение „Свободен артистичен съюз“ е творчески съюз, създаден като самоуправляващо се юридическо лице с нестопанска цел, създадено и съществуващо за осъществяване на общественополезна дейност съгласно изисквания на чл. 19 и следващи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, наричано за краткост в настоящия устав „Сдружението“.
(2) Наименованието на Сдружението е Сдружение „Свободен артистичен съюз“, което ще се изписва допълнително и на английски език, както следва „Union of Freelance Artists“.
(3) Сдружение „Свободен артистичен съюз“ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му.
Чл. 2. Седалището на Сдружение „Свободен артистичен съюз“ е: гр. София, район Средец, ул. „Съборна“ № 5, ет. 3.
Чл. 3. Учредяването и съществуването на Сдружението не е ограничено със срок.
II. ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 4. Цели на Сдружението:
1. Да развива, насърчава и утвърждава театралното, музикалното, изобразителното изкуство, както и други сфери на културата и изкуството в България сред различни възрастови групи;
2. Да организира и прилага добри практики в сферата на изкуството и културата по отношение на различни възрастови групи;
3. Да възражда, развива и популяризира българските културни традиции, занаяти, изкуства и историческо наследство;
4. Да съдейства за утвърждаване на съвременната българска култура, музикално-сценичните изкуства, творческите занаяти, историческите традиции и взаимодействията с европейските ценности;
5. Да подпомага изявите на съвременните български творци, учени и изследователи в различни и разнообразни сфери на културата и изкуството;
6. Да стимулира творческата изява, да разпространява и съхранява националната култура и традиции сред широк спектър от обществеността в Република България;
7. Да осигурява възможност за международен обмен на културни ценности;
8. Да извършва, подпомага и стимулира изследвания в областта на културата и изкуството във всичките му аспекти.
Чл. 5. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
1. Съдейства, подпомага и насърчава общите и съвместни действия на местни и национали сдружения и фондации, насочени към съхраняване и опазване на ценностите на културата и изкуството в Република България;
2. Сътрудничество с други творчески съюзи, фондации и международни организации за изкуство и култура;
3. Участие и защита на авторските и сродните права на носителите им, съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, когато такива права са възложени от носителите им;
4. Осъществяване на партньорство с държавни, общински и други институции, работещи в областта на сходни с предмета на Сдружението дейности;
5. Извършване на стопанска дейност, свързана с основните цели на Сдружението – издателска, изследователска, информационна, консултантска, мениджмънт и маркетинг в областта на културата, изкуството и историческото наследство, както и реализиране на други дейности, насочени към постигане на целите на Сдружението, допустими от българското национално законодателство. Средствата, получавани от тази дейност, се използват за постигане на определените в настоящия устав цели, като сдружението не формира и не разпределя печалба.
Чл. 6. Предметът на дейност на Сдружението е:
1. Развиване, популяризиране и утвърждаване на традиционните и модерни форми на културна и творческа изява;
2. Организиране на фестивали, концерти, изложби, представяния, конференции, рецитали, творчески срещи, майсторски класове, кръгли маси, научни срещи и други национални и международни форуми;
3. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за обмен, популяризиране и развитие на общочовешките ценности;
4. Възлагане, финансиране и осъществяване на изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите на Сдружението;
5. Съдействие, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство по света и участие в международен културен, творчески и научен обмен.
6. Популяризиране на българската музикална и танцова култура, литература, изобразително и приложно изкуство, занаяти, интелектуална мисъл, историческо наследство в Република България и по света;
7. Разпространение на постиженията на националната и световната музикална култура, както и на творческата и интелектуална мисъл в България и по света;
8. Стимулиране и подпомагане разработването и провеждането на обучителни курсове, семинари и учебни програми, съответстващ на целите на Сдружението;
9. Осъществяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина.
ІIІ. ЧЛЕНСТВО. ПРИДОБИВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 7. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които споделят целите на Сдружението и желаят да допринесат за осъществяване на дейността му.
Чл. 8. (1) Членството е доброволно и почетно:
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Кандидатите юридически лица представят молбата с преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за съгласуване на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на приемането на решението на Общото събрание.
(4) Отказът за приемане на член в Сдружението подлежи на обжалване пред Управителния съвет в едномесечен срок от датата на решението на Общото събрание от заинтересования кандидат, подал молба за членство в Сдружението.
(5) За почетен член може да бъде прието всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридическо лице с особен принос и заслуги в развитието, популяризирането и утвърждаването на културата, науката и изкуството, допринесли за изпълнението на целите и задачите на Сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.
(6) Почетни членове се приемат въз онова на писмено предложение от поне един от членовете на Сдружението, отправено до Управителния съвет, като Управителният съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатура за почетен член.
Чл. 9. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. Да участват в управление на Сдружението;
2. Да бъдат информирани за неговата дейност;
3. Да ползват имуществото на Сдружението, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции от членовете, на неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
4. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този устав.
Чл. 10. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3. Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
4. Да внася в срок предвидените в настоящия устав имуществени вноски.
Чл. 11. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 12. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
Чл. 13. Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член на Сдружението;
3. С изключването на член на Сдружението;
4. С прекратяване на Сдружението;
5. Поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.
Чл. 14. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:
– Нарушава предвидените в чл. 10 от настоящия устав задължения;
– Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо с изпълняемите по настоящия устав права и задължения.
(2) При маловажни случаи на нарушителя по чл. 10 от настоящия устав Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на които прави предложение за изключване.
Чл. 15. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от страна на изключения член. Прекратилият членството си член на Сдружението, е длъжен да заплати просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 16. (1) Органите на управление на Сдружението са: Общото събрание и Управителният съвет.
(2) По решение на Общото събрание към Сдружението се създава Обществен съвет.
(3) По предложение на Управителния съвет на Сдружението и решение на Общото събрание могат да се създават и други помощни звена, помощни и специализирани структури – научни и експертни съвети, работни групи, съсловни структури, необходими за развитие на дейността на Сдружението.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 17. (1) Върховен орган на управление на Сдружението е Общото събрание.
(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет с писмена покана, в която е посочен дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание на членовете на Сдружението, както и указание по чия инициатива същото се свиква, като се обявява и се поставя на видно място по адреса на седалището и управлението на Сдружението, съответно се изпраща по електронен път до членовете, един месец преди датата на провеждане на заседанието на Общото събрание.
(3) Писмените материални, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на членовете на Сдружението на адрес по седалището и управлението на Сдружението най-късно до датата на публикуването или изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на вниманието на всеки заинтересован член.
(4) В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично, чрез упълномощен представител или чрез конферентна връзка.
Чл. 18. (1) На всяко провеждано заседание на Общото събрание на Сдружението се изготвя списък на присъстващите членове и/или техните представители. Членовете и/или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис в нарочно изготвен списък на присъстващите, който се приподписва от председателстващия провежданото заседание на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Чл. 19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липсва на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като се счита за редовно, колкото и членове да присъстват след изтичане на посочения час. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и/или техните представители, като се подписва от тях и се заверява от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към Протокола от провежданото заседание.
Чл. 20. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.
Чл. 21. Членовете на Сдружението нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
– Самия член, негов съпруг или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
– Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения, както и при предявяване на искова молба срещу него.
Чл. 22. Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и за членство в други организации;
4. Приема бюджета на Сдружението;
5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
6. Приема насоки за бъдещата дейност на Сдружението;
7. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. Тези решения могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание от заинтересованите членове или структури на Сдружението.
8. Избира Контролна комисия;
9. Взема решения за продажба на недвижимo имущество на Сдружението. Тези решения се вземат от Общото събрание с квалифицирано мнозинство. При липса на такова мнозинство събранието се отлага за друга дата, без да се прилага принципът за вземане на решения при спадащ кворум.
Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 50% (петдесет процента) плюс един глас от присъстващите. Решенията, с които се изменя и допълва устава, както и тези за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
(3) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия провежданото събрание и лицето, изготвило протокола, съответно избрано за секретар за всяко конкретно заседание на Общото събрание. Протоколът, ведно с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга на Сдружението. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола от него.
Чл. 24. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и за всички негови членове. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с този устав.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 25. Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години. Управителният съвет се състои от 7 (седем) души. Той има следните правомощия:
1. Разработва проекти за решаване общите проблеми на Сдружението;
2. Взема решения по всички въпроси, които по закон или по Устав не са предоставени по компетентност на други органи;
3. Избира заместник-председател и определя обема на представителните му функции;
4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. Определя размера на членския внос, както и реда за неговото събиране и отчитане;
6. Подготвя и внася за разглеждане в Общото събрание отчета за дейността на Сдружението за изминалия период и проекта за бюджет за следващия бюджетен период;
7. Утвърждава приемането и изключването на членове на Сдружението;
8. Определя възнаграждението на Председателя на Сдружението;
9. Всяко шестмесечие изслушва и приема финансовия отчет на Сдружението;
10. Разпорежда се с имуществото на Сдружението без право да продава недвижими имоти на Сдружението, като решенията се вземат с квалифицирано мнозинство;
11. Избира председател на Сдружението, като за председател може да се кандидатира или да бъде предложен всеки негов член, който преди датата на заседанието на Управителния съвет представи концепция за бъдещата дейност на организацията. Концепцията следва да съдържа както идейни проекти, така и конкретни начини за реализирането им. Получените проекти се предоставят на членовете на Управителния съвет, както и други необходими за провеждането на заседанието материали.
12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен онези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 26. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. При негово отсъствие заседанията се ръководят от заместник-председателя, а при случай на отсъствие и на последния – от избран от Управителния съвет член. Заседанията се провеждат най-малко два пъти годишно. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при поискване на една трета от членовете му. В случай, че той не направи това в 7-дневен срок от постъпване на искането, заседанието може да се свика и по искане на всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(2) За провежданите заседания на Управителния съвет на Сдружението се изготвят протоколи, чиито изисквания за изготвянето им са същите, както при протоколите от заседанията на Общото събрание на Сдружението.
Чл. 27. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Ако в указания ден, час и място не се яви необходимият брой членове, заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите. За присъстващ се счита и член, с когото е установена връзка по електронен път и той е дал съгласие за решенията, като това се отбелязва в протокола. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията, с които се предлага на Общото събрание евентуално прекратяване на Сдружението, и решенията, с които се извършват разпоредителни действия с имуществото и се определя реда и организиране извършването на дейността на Сдружението, се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на Управителния съвет, независимо колко от тях присъстват на заседанието.
(2) Управителният съвет има право да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
Чл. 28. По решение на Управителния съвет към Сдружението могат да се формират временни и постоянни органи, които имат спомагателни функции.
Чл. 29. (1) Председателят на Сдружението, и съгласно правилата на настоящия устав, подписва: сключени трудови договори с трети лица и Сдружението; договорите, уреждащи взаимоотношения с трети лица; споразумения; банкови документи, както и всички други книжа, които не са свързани с правомощията, предоставени по закон на Управителния съвет като: разпоредителни действия, отчети пред Общото събрание, проекти за бюджети и други.
(2) Председателят приема и изслушва молбите, жалбите и предложенията на членовете на Сдружението и внася в Управителния съвет проекти за решения по повдигнатите въпроси, които са от компетентност на последния.
Чл. 30. Сдружението се представлява от Председателя. Той може да упълномощава членове на Управителния съвет, трети лица или друг член на Сдружението с определени правомощия.
Чл. 31. Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, настоящия устав или с предходно решение на Общото събрание на Сдружението. Оспорването може да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение на Управителния съвет.
Чл. 32. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Чл. 33. Контролната комисия упражнява контрол върху цялостната дейност на Сдружението. Тя се състои от трима членове, избрани от Общото събрание, като срокът, за който се избират, е 5 (пет) години. На първото си заседание членовете на комисията, с квалифицирано мнозинство, избират един от нея за свой Председател.
Чл. 34. Контролната комисия има право:
1. Да участва в работата на всички органи с право на съвещателен глас;
2. Да свиква при необходимост извънредно Общо събрание, както и извънредни заседания на Управителния съвет;
3. Да осъществява проверки за законосъобразността и целесъобразността на разпоредителните действия с финансите на Сдружението;
4. Комисията е длъжна да извършва проверки най-малко веднъж годишно. Комисията е длъжна да реагира на сигнали и оплаквания, подадени от всеки член на Сдружението.
О Б Щ Е С Т В Е Н С Ъ В Е Т
Чл. 35. (1) Общественият съвет се състои от изтъкнати в областта на изкуството и културата и обществения живот лица,
(2) Членовете в Обществения съвет се избират от Управителния съвет след предварително подадена от заинтересованото лице молба.
(3) Членовете в Обществения съвет могат да бъдат и лица, които не са членове на Сдружението, като те могат да участват в заседанията на Общото събрание и Управителния съвет без право на гласуване по поставените въпроси за гласуване в предварително обявения дневен ред.
(4) Общественият съвет наблюдава всички аспекти на работата на звената на сдружението и цялостната дейност на Сдружението.
(5) Общественият съвет може да прави препоръки и бележки за подобряване на работата до всеки орган или звено на Сдружението.
(6) Общественият съвет популяризира дейността на Сдружението в обществото и съдейства за постигането на неговите цели със своя авторитет и усилия.
(7) Общественият съвет избира Председател, заместник-председател и секретар от своите членове.
(8) Общественият съвет се отчита пред Общото събрание, като отчета включва наблюдения върху отзвука в обществените среди от работата на Сдружението и ефекта от неговата дейност, както и препоръки за подобряване.
V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл. 36. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост върху материални и нематериални активи, вземания и други права, регламентирани от закона.
(2) Сдружението набира средства от:
1. Членски внос;
2. Стопанисване на собствени имоти;
3. Дарения и завещания;
4. Лихви
5. Стопанска дейност, обслужваща нестопанските цели на Сдружението;
6. Доходи от ценни книжа;
7. Приходи от публично представяне на собствена продукция;
8. Приходи от проекти и програми, финансирани от държавни и общински органи, български и чуждестранни физически и юридически лица;
9. Други източници на финансиране, непротиворечащи на закона и добрите нрави в Република България, както и настоящия Устав на Сдружението.
(3) Имуществото на Сдружението е единно и неделимо.
Чл. 37. (1) Към Сдружението се създава „Здравен фонд“, като средствата, набирани в него, не могат да бъдат използвани за други цели освен за подпомагане на заболели и нуждаещи се от здравна помощ негови членове.
(2) Към Сдружението се създава „Застрахователен фонд“, като средствата, набирани в него, не могат да бъдат използвани за други цели освен за покриване и обезщетяване на застрахователни рискове за членовете.
(3) Към Сдружението се създава „Социален фонд“.
(4) Здравният, Застрахователният и Социалният фонд се управляват в съответствие с правилници, приети за всеки един от фондовете към Сдружението от Управителния съвет и регламентират условията за набиране и използване на средствата в тях. Не могат да се използват средства от тези и други създадени фондове към Сдружението за изключени членове, членове с прекратено членство, поради неплащане на членски внос, и всички други членове, изключени поради наложени дисциплинарни наказания съгласно настоящия устав.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:
Чл. 38. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1. Експертни услуги в областта на културното наследство и живата култура;
2. Издателска и информационна дейност, свързана с целите на Сдружението;
3. Сделки с интелектуална собственост на Сдружението;
4. Рекламна дейност;
5. Отдаване под наем на собствено имущество;
6. Организация на курсове за квалификация и преквалификация;
7. Изработване на програми, организация и провеждане на конкурси;
8. Всякакви други дейности, незабранени от закона и свързани с целите на Сдружението.
(2) Приходите от стопанска дейност на Сдружението се използват само за реализиране на предвидената общественополезна дейност на Сдружението и постигане на определените от Устава цели.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 39. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи и процедури.
Чл. 40. При прекратяване на Сдружението на основанието предвидено в чл. 13, ал 1, т. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ликвидацията се извършва от членовете на Управителния съвет или определено от него лице при спазване разпоредбите на Търговския закон. Останалото имущество на Сдружението се осребрява след удовлетворяване на кредиторите и съответно с решение на Управителния съвет, като имуществото се разпределя между редовните членове към датата на решението за прекратяването му.
Чл. 41. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно с направените от тях имуществени вноски.
VІII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 42. Промените в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 43. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство на Република България и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 44. Всички спорове, породени от настоящия Устав или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Устава или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Към настоящия Устав се прилага списък на членовете учредители, присъствали на Учредителното събраниe, което се счита за неразделна част от Устава.

1……………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………………………
8.…………………………………………………………………………………………………….
9.…………………………………………………………………………………………………….