СВОБОДЕН АРТИСТИЧЕН СЪЮЗ / Union of Freelance Artists UFA

В цял свят движещата творческа сила в областта на изкуството и културата са свободните артисти. Дълго време бяхме пренебрегвани. Този съюз е нашата сила.

Цели на Сдружението:

Да развива, насърчава и утвърждава театралното, музикалното, изобразителното изкуство, както и други сфери на културата и изкуството в България сред различни възрастови групи;
Да организира и прилага добри практики в сферата на изкуството и културата по отношение на различни възрастови групи;
Да възражда, развива и популяризира българските културни традиции, занаяти, изкуства и историческо наследство;
Да съдейства за утвърждаване на съвременната българска култура, музикално-сценичните изкуства, творческите занаяти, историческите традиции и взаимодействията с европейските ценности;
Да подпомага изявите на съвременните български творци, учени и изследователи в различни и разнообразни сфери на културата и изкуството;
Да стимулира творческата изява, да разпространява и съхранява националната култура и традиции сред широк спектър от обществеността в Република България;
Да осигурява възможност за международен обмен на културни ценности;
Да извършва, подпомага и стимулира изследвания в областта на културата и изкуството във всичките му аспекти.

Средства за постигане на целите:

Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
Съдейства, подпомага и насърчава общите и съвместни действия на местни и национали сдружения и фондации, насочени към съхраняване и опазване на ценностите на културата и изкуството в Република България;
Сътрудничество с други творчески съюзи, фондации и международни организации за изкуство и култура;
Участие и защита на авторските и сродните права на носителите им, съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, когато такива права са възложени от носителите им;
Осъществяване на партньорство с държавни, общински и други институции, работещи в областта на сходни с предмета на Сдружението дейности;
Извършване на стопанска дейност, свързана с основните цели на Сдружението – издателска, изследователска, информационна, консултантска, мениджмънт и маркетинг в областта на културата, изкуството и историческото наследство, както и реализиране на други дейности, насочени към постигане на целите на Сдружението, допустими от българското национално законодателство.
Средствата, получавани от тази дейност, се използват за постигане на определените в настоящия устав цели, като сдружението не формира и не разпределя печалба.

Сдружението ще извършва следната допълнителна стопанска дейност:

Експертни услуги в областта на културното наследство и живата култура;
Издателска и информационна дейност, свързана с целите на Сдружението;
Сделки с интелектуална собственост на Сдружението; Рекламна дейност;
Отдаване под наем на собствено имущество;
Организация на курсове за квалификация и преквалификация; Изработване на програми, организация и провеждане на конкурси; Всякакви други дейности, незабранени от закона и свързани с целите на Сдружението.

Какво е за нас понятието “Свободен артист” и кой може да членува в САС?
Най-често задавани въпроси към нас:

– Това е всеки един човек, който съзнателно се занимава с творчество в областта на изкуството и културата.
– Всеки, който е над 18 години може да бъде член.
– Аз съм фотограф, мога ли да бъда член на САС? – Да, можете.
– Как САС ще защитава правата ми и какви са те, ако съм член на САС?
– да предлага правна грижа
– да намира финансова подкрепа за осъществяване на творчески проекти, както и за поддържане на своите членове в случаи на принудителна невъзможност те да упражняват професията си (какъвто е случаят с пандемията в момента).
– да се грижи за адекватно заплащане на творческия труд
– да подкрепя членовете си в намирането на програми за финансиране на проекти, както и да застава зад тях в случай на нужда
– Ще се опита да изпълнява ролята на мениджър или агент на своите членове в търсене на ангажименти, преговаряне за възнаграждения, логистична подкрепа
– да осъществява културен обмен с други европейски, национални или световни организации за своите членове

Учредителите на САС са:

Игор Марковски

Асен Аврамов

Димитър Бакалов

Иван Димов

Мария Касимова – Моасе

Силвия – Боряна Пунчева

Васил Стефанов

Симеон Владов

Удостоверение за регистрация на културна организация за Сдружение “Свободен Артистичен Съюз”