СВОБОДЕН АРТИСТИЧЕН СЪЮЗ / Union of Freelance Artists UFA

В цял свят движещата творческа сила в областта на изкуството и културата са свободните артисти. Дълго време бяхме пренебрегвани. Този съюз е нашата сила.

Добре дошли на уебстраницата на Сдружение „Свободен артистичен съюз“  https://ufabg.eu/

Благодарим Ви, че посетихте уебстраницата на Сдружение „Свободен артистичен съюз“.

Сдружение „Свободен артистичен съюз“ обработва лични данни като администратор на лични данни и като обработващ лични данни. Обработването на личните данни се извършва при спазването на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, по-долу наричан GDPR), както и при спазване на Закона за защита на личните данни. За да спазим най-строгите стандарти и да запазим Вашите права при обработването на лични данни във възможно най-висока степен, ние имаме строги вътрешни правила и спазваме регламентираните от закона процедури за това. Настоящата политика има за цел да разясни основните въпроси, свързани с обработването на личните данни – с каква цел се обработват те, какви данни се обработват и за какъв срок. От тук можете да разберете как можете да се свържете с нас и кас да потърсите защита на Вашите лични данни. Ако имате въпроси, на които не можете да намерите отговор, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

Кои сме ние?

Сдружение „Свободен артистичен съюз“ е юридическо лице с нестопанска цел – творчески съюз за развиване, популяризиране и утвърждаване на традиционните и модерни форми на културна и творческа изява. Сдружението е регистрирано в Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 206316530, със седалище и адрес на управление в град София, район Средец, ул. „Съборна“ № 5, ет. 3.

Сдружение „Свободен артистичен съюз“ се представлява от избрания Председател Игор Миланов Марковски.

Как можете да се свържете с нас?

Има много и най-различни начини да се свържете с нас. От Вас зависи кой начин ще изберете.

Можете да ни пишете на имейл: office@ufabg.eu

Можете да ни се обадите на телефони:

– (допълнително ще дадем телефони)

Целта на тази Политика за поверително е третиране на личните данни на посетителите на уебсайта на Сдружение „Свободен артистичен съюз“, както и да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите описани тук обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.

Прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя урежда въпросите, свързани с целите и обема на лични данни, които обработваме, на кого ги предоставяме, както и какви са вашите права във връзка с това обработване.

Използвайки https://ufabg.eu/ (“Страницата”), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, да разгледате презентации, новини в различни области на изкуството, да се абонирате относно информация за културни изяви и събития или да ни изпратите съобщение посредством попълване на контактната форма или за попълване на заявление за членство в Сдружението, Вие споделяте информация, която може да съдържа Ваши лични данни.

Сдружението може периодично да изменя и актуализира настоящата Политика за поверителност. В подобни  случаи актуалната версия на Политика за поверителност винаги ще бъде достъпна и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката за поверителност.

Сдружение „Свободен артистичен съюз“ събира и използва личните данни на заинтересованите лица, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганата от Сдружението информация относно различни области на изкуството и достъпна за членовете на Сдружението, да установява и предотвратява грешки, нарушения на закона или договорните условия.

Информация, която всяко заинтересовано лице ни предоставяте като посетител на уебстраницата или при подаване на заявление за членство в Сдружението, е информация, която се предоставя на Сдружението чрез попълване на формуляри, изпращане на съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт със Сдружението в хода на обработване на запитвания и желания за членство в Сдружението.

Информацията може да включва идентификационни данни (Име, дата на раждане или ЕГН/ЛНЧ), данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните при подаване на заявление за членство в Сдружението.

При провеждането на събития в различни области на културата и други събития, същите могат да бъдат заснети и публикувани на уебсайта и/или в поддържаните от Сдружението профили в популярните социални мрежи. Съгласието в тези случаи се предоставя устно от субектите на данните или по друг подходящ начин.

Когато за съответното събитие е разрешено да бъде посещавано от деца, последните задължително се придружават от техен родител/и, попечител/и, настойник. В тези случаи съгласието се изразява или потвърждава устно или по друг подходящ начин от родителя (настойника, попечителя).

Предоставените от заинтересованото лице лични данни (име, адрес, телефон, имейл) се използват само и единствено за осъществяване на контакт с него чрез известия относно организирани събития в различни области на изкуството и културата, както и при провеждането на различни вътрешни срещи, мероприятия и общи събрание между членовете на Сдружението. Създаването на профил в сайта не е задължително, освен ако заинтересованото лице е член на Сдружение „Свободен артистичен съюз“. Ако бъде създаден  профил, всеки регистриран потребител има възможност да редактира или премахне личните си данни от сайта или напълно да изтрие профила си. Профилите в сайта не са публични и трети лица, които не членуват в Сдружението нямат достъп до предоставената от информация, представляваща лични данни за конкретното лице.

Всеки посетител на уебстраницата на Сдружението ни може да я посещава, без да е необходимо да разкрива лична информация. Въпреки това, съществуват обстоятелства, при които е необходимо да бъдат предоставени лични данни на конкретното заинтересовано лице.

Сдружението събираме лични данни на физически лица и информация при следните случаи:

  • Когато се подава заявка да осъществяване на комуникация със заинтересованото лице по посочените данни за контакт и при отправено заявление за членство в Сдружението, включително за да му бъде предоставена информация за дейността на Сдружението относно вътрешните правила и организация в самото юридическо лице с нестопанска цел;
  • Когато заинтересованото лице се регистрира, за да получава електронен бюлетин, докато не се отпише от конкретната услуга;
  • Когато заинтересованото лице взема участия в проучване, анкета и др. – за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
  • Когато заинтересованото лице се регистрира и/или участвате в събития и инициативи на Сдружението за целите на провеждането им;
  • Когато заинтересованото лице заявява желание да получи информация или съдействие посредством попълване на контактната форма на Сдружението, за да изпрати персонализиран отговор;
  • Във връзка с проверката на подадената от заинтересованото лице информация за удостоверяване на самоличността му и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на данни му при регистриран профил от негова страна;
  • В хода на комуникацията между заинтересованото лице и Сдружение „Свободен артистичен съюз“ по инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата на Сдружението;
  • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Сдружението обработва лични данни на договорно основание и преддоговорно отношение –лични данни са необходими за предприемане на стъпки по искане на всяко заинтересовано физическо лице преди сключването на договор продажба, който може да бъде и неформален, както и за неговото изпълнение.

Законово задължение – обработването на лични данни е необходимо, за да бъдат спазени задълженията, напр. за финансово – счетоводни цели.

Обществен интерес – възможно е да възникнат условия, при които да се наложи извършването дейности за изпълнение на задача в обществен интерес.

Изричното съгласие на заинтересованото лице – в случай, че няма друго основание за обработването на съответните лични данни.

Легитимен интерес – за платформата на Сдружението, когато последното информира персонално всяко заинтересовано лице за различни инициативи на Сдружението, както и за промени в организацията му, дейност и програма, ако не е налице друго основание за обработването им.

Вземайки предвид ограниченията по отношение на обработването на лични данни, гаранциите и мерките за защита, които Сдружението е задължено да прилага, определени дейности по обработване на лични данни се основават на легитимните интереси. Личните  данни на физическите лица могат да са необходими за целите на Сдружението в качеството му на юридическо лице с нестопанска цел – творчески съюз за развиване, популяризиране и утвърждаване на традиционните и модерни форми на културна и творческа изява.

Сдружението съхранява личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват или в рамките на законоустановения срок.

В случай, че обработването на личните данни е свързано със сключването и/или изпълнението на договор, те се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на общите права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Сдружението и членовете му се ангажират с прилагането на най-високите стандарти на етични и добри практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, няма да бъде предавана или разкрита лична информация на трети лица за Сдружението.

Личните данни могат да бъдат споделяни с партньорски организации (различни юридически лица с нестопанска цел със сходен предмет и дейност) за целите на изпълнение на договор, споразумение, общ проект и др.,  вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на Страницата на Сдружение „Свободен артистичен съюз“;
– партньори на Сдружение „Свободен артистичен съюз“ в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;
– лица, предвидени в нормативен акт /Тези категории лица са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените им задачи/;
– Когато е необходимо разкриването на лични данни по искане на държавен орган в рамките на предоставената му компетентност, Сдружението е задължено да го сторим при условията, предвидени в европейското и българското законодателство;
– Куриерски служби за осъществяване на кореспонденция и размяна на книжа.

За целите на и дейностите, чрез които се постигат Сдружение „Свободен артистичен съюз“ не предава личните данни на трети държави или международни организации.

Правата на всички заинтересовани във връзка с обработването на личните данни от страна на Сдружение „Свободен артистичен съюз“:

Право на оттегляне на съгласие

Ако е предоставено съгласие за обработване на лични данни за определени цели, винаги заинтересованото лице може да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. За да бъде оттеглено съгласието заинтересованото лице може да изпрати мейл на office@ufabg.eu, като попълни формуляр за оттегляне на съгласие, който може да изтегли от тук.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни, предоставени от конкретно физическо лице на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването на тези данни въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на достъп

Всяко заинтересовано лице има  право да поиска информация дали се обработват лични данни свързани с него.

Право на коригиране:

Всяко заинтересовано лице има право да поискате личните му данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Право на изтриване:

Всяко заинтересовано лице има право да поискате личните му данни да бъдат изтрити:
– когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват;
– ако е отпаднало основанието за обработване на личните данни и няма друго законово основание;
– ако личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, Сдружението може да откаже изтриването на личните данни, ако обработването им е необходимо за спазването на задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването

Всяко заинтересовано лице има право да поиска ограничаване на обработването докато се разглежда неговото искане, с което оспорвате точността на личните данни. Съответно всяко заинтересовано лице има право да изисква ограничаване на обработването, когато не желае личните му данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от негова страна против автоматизирано вземане на решения спрямо него или профилиране.

Право на преносимост.

Всяко заинтересовано лице право да получите личните данни, които го засягат и които е предоставило, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и съответно има да право да поиска прехвърляне на тези данни на друг администратор в следните случаи:

  • Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;
  • Когато е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо заинтересовано лице.

Когато се взимат решения спрямо заинтересованото лице, единствено на основа автоматизирано обработване на личните му данни, включително и при профилиране, има право да възрази. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор със заинтересованото лице.

Право на жалба.

Заинтересованото лице има право да подаде жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Можете да упражните правата си или да се свържете със следната контактна форма чрез e-mail: office@ufabg.eu допълнителна информация или чрез поща/куриер на адрес в град София, район Средец, ул. „Съборна“ № 5, ет. 3.

Ако искате да получите допълнителна информация или имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате нашите координати за контакт, посочени по-горе.